Payday loans
Календар
Monthly View
Monthly View
Flat View
Flat View
Weekly View
Weekly View
Daily View
Daily View
Categories
Categories
Search
Search
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Flat View Неделя, Декември 05, 2021
 Август 2021Септември 2021Октомври 2021
Сряда, Септември 15, 2021
Общо събрание 15.09.2021г. от 20:00 ч. (20:00 - 21:00)

 

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание на
"СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777

Уважаеми членовете на Общото събрание на Сдружение "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777.
Управителният съвет и Председателят на Сдружението "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777 на основания чл. 26 от ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл.25 от Устава на Сдружение "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777 и свое Решение от 10.08.2021г., свиква Общо събрание на Сдружение "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777, което ще се проведе на  15.09.2021 г. от 20:00 часа на адрес: гр.София, СО, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ №6, ет.1, ап.1, ПК-1142, при следния дневен ред:


1. Приемане на доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2020 година, както и публикуването им в Търговски регистър към Агенция по вписвания.
2.Избиране на Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб-Рицар“ в състав: Председател на Управителният съвет и на Сдружениет, който представлява Сдружението. Двама заместник – председатели, които при предварително писмено заявено отсъствие на Председателя, представляват Сдружението заедно и поотделно.
3. Приемане на Програма за 2021-2022г.
4.Разни.

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният кворум Общото събрание се отлага за един час по – късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно.

Съгласно чл.25 от Устава на Сдружението: Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща до членовете на Сдружението по електронна поща и/или чрез публикуване на поканата на сайта на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Днес, 10.08.2021г., се изпрати покана до членовете на Сдружението по електронна поща, публикува се покана на интернет страницата на Сдружение www.ritzar.com и се постави покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО в гр.София, СО, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ №6, ет.1, ап.1, ПК-1142, както и на местата, където се провеждат заниманията на клуба -  най-малко един месец преди насрочения ден.

гр.София - 10.08.2021 година.
                                                                                                                                               Иво Любенов Христов – председател

1.Приемане на програма за дейността на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2019 година..

2.Изменение и допълнение на УСТАВА на "Спортен клуб-Рицар" във връзка с нови изисквания и промени в Закон за физическото възпитание и спорта - Обн. ДВ, бр.86, от 18.10.2018г. и приемане на нов УСТАВ, във връзка с настъпилите промени, както и възлагане на Управителя за вписване на съответните обстоятелства в съответните регистри.

3.Разни.
ГРАДСКИ ПЪРВЕНСТВА   ДРУГИ ТУРНИРИ   ЗАНИМАНИЯ   ПОКАНИ  
ШАХ ТУРНИР ДРУЖБА   ШАХ ТУРНИР ЗЛАТНА ПЕШКА   ШАХ ТУРНИР НБУ   ШАХ ТУРНИР РИЦАР  
ШАХ ТУРНИР ФРИЦ        
Search Calendar

Начало Календар