Payday loans
Покана за Общо събрание на 29.06.2020г. PDF Печат Е-поща
Автор: Рицар   
Вторник, 26 Май 2020г. 13:00ч.

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание на
"СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777

Уважаеми членовете на Общото събрание на Сдружение "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777.
Управителният съвет и Председателят на Сдружението "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777 на основания чл. 26 от ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл.25 от Устава на Сдружение "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777 и свое Решение от 26.05.2020г., свиква Общо събрание на Сдружение "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР", ЕИК-176035777, което ще се проведе на  29.06.2020 г. от 19:00 часа на адрес: гр.София, СО, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ №6, ет.1, ап.1, ПК-1142, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2019 година, както и публикуването им в Търговски регистър към Агенция по вписвания.
2. Приемане на програма за дейността на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2020 година.
3. Прекратяване членството на Марияна Симеонова Дойчева - член на ОС в сдружението, с едностранно писмено волеизявление, отправено от нея до управителния съвет на сдружението.
4.Разни.

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният кворум Общото събрание се отлага за един час по – късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно.

Съгласно чл.25 от Устава на Сдружението: Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща до членовете на Сдружението по електронна поща и/или чрез публикуване на поканата на сайта на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Днес, 26.05.2020г., се изпрати покана до членовете на Сдружението по електронна поща, публикува се покана на интернет страницата на Сдружение www.ritzar.com и се постави покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО в гр.София, СО, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ №6, ет.1, ап.1, ПК-1142, както и на местата, където се провеждат заниманията на клуба -  най-малко един месец преди насрочения ден.

гр.София - 26.05.2020 година.
                                                                                                                                               Иво Любенов Христов – председател

1.Приемане на програма за дейността на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2019 година..

2.Изменение и допълнение на УСТАВА на "Спортен клуб-Рицар" във връзка с нови изисквания и промени в Закон за физическото възпитание и спорта - Обн. ДВ, бр.86, от 18.10.2018г. и приемане на нов УСТАВ, във връзка с настъпилите промени, както и възлагане на Управителя за вписване на съответните обстоятелства в съответните регистри.

3.Разни.

 
Начало Начало Покани Покана за Общо събрание на 29.06.2020г.