Payday loans
Покана за Общо събрание на 24.03.2016г. PDF Печат Е-поща
Автор: Рицар   
Вторник, 22 Март 2016г. 00:00ч.

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание на
"СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР"

Уважаеми членовете на Общото събрание на "СПОРТЕН КЛУБ -РИЦАР"

Във връзка с проведено Общо събранието на 22.03.2016, открито в 20:00 ч. от председателя на УС на сдружението Иво Любенов Христов и след като е налице изисквания от Устава кворум, беше проведено, като г-н Иво Любенов Христов съобщи, че събранието е редовно свикано с писмени покани до членовете на сдружението, както и публикация в интернет страницата на клуба, в които е обявен дневния му ред.

Председателят на УС предложи за председател на събранието да бъде избран Румен Градишки, а за секретар - преброител – Олег Динев.

Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2015г.
2.Избиране на Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар".
3.Разни.
След явно гласуване с пълно единодушие по точка 1 от дневния ред, Общото събрание взе следното решение:
РЕШЕНИЕ 1
Отлага се приемането на доклада и отчета за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2015 година за дата 24.03.2016г. от 20:00ч.
След явно гласуване с пълно единодушие по точка 2 от дневния ред, Общото събрание взе следното решение:
РЕШЕНИЕ 2
Отлага се избирането на Управителен Съвет поради „Антитерористично учение" в района на седалището за дата 24.03.2016г. от 20:00ч. на същото място при същите условия.
След явно гласуване с пълно единодушие по точка 3 (последна) от дневния ред, Общото събрание взе следното решение:
РЕШЕНИЕ 3
Извънредно се отлага Общото събрание поради непредвидени обстоятелства „Антитерористично учение" в района на седалището за дата 24.03.2016г. от 20:00 ч. на същото място при същите условия, както и ВЪЗЛАГА на Управителния съвет на сдружението да организира вписването на произтичащите от настоящото решение обстоятелства в съответните регистри, както и да извърши всичко необходимо във връзка с проведеното ОС и прилагането на взетите на него решения.

Общото събрание и Управителния съвет на сдружението "Спортен клуб - Рицар", на основания чл. 26 от ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 23, чл. 24 и чл. 25 от Устава на Сдружение "Спортен клуб-Рицар" и Решение на Общо събрание на "Спортен клуб - Рицар" от 22.03.2016г., СВИКВА ПОВТОРНО Общо събрание на Сдружение "Спортен клуб - Рицар" поради НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА „Антитерористично учение" в района на седалището. Повторното събрание ще се проведе на 24.03.2016 г. от 20:00 часа на адрес: гр.София, бул."Васил Левски" №6, ет.1, ап.1, П.К. 1142, като ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ БЯХА ПРЕДУПРЕДЕНИ и ПОКАНЕНИ. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2015г..
2.Избиране на Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар".
3.Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният кворум Общото събрание се отлага за един час по – късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно.

гр.София - 22.03.2016г.                                                           Иво Любенов Христов – председател

 

 
Начало Начало Покани Покана за Общо събрание на 24.03.2016г.